Layout Image
ในอดีตมีคำพูดว่า โจรปล้น10ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้เพียงครั้งเดียว เพราะไฟไหม้นั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายและร้ายแรงทั้งกับชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นเราจึงควรมีการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น บริษัทเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานจะต้องให้ความสำคัญกับความชีวิตและทรัพย์สิน เพราะว่า “ ความสำเร็จของการดับเพลิงเป็นเพียงแค่ความสำเร็จเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความสำคัญกับ