ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับสถานพยาบาล (Health-Care) โรงพยาบาล หรือคลีนิก (Hospital and Clinics) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศของสถานที่ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น การระบายอากาศและควบคุมความดันของห้องคนไข้แบบแยกเดี่ยว (Isolation Room Ventilation and Pressurization Control) เพื่อป้องกันคนไข้กระจายเชื้อโรคที่เป็นอยู่ออกไปติดต่อผู้อื่น และติดเชื้อโรคที่แพร่เข้ามาจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะการแพร่กระจายหรือการติดเชื้อโรคทางอากาศ (Airborne Transmission) เท่านั้น