ระบบป้องกันอัคคีภัย ( fire protection system )

ระบบป้องกันอัคคีภัย ( fire protection system ) เป็นระบบที่มีไว้เพื่อเตือนการเกิดเหตุไฟไหม้ และป้องกันไฟไหม้ในอาคาร โรงงาน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาการออกแบบ และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ในรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอน และขอบเขตในการออกแบบ และติดตั้งระบบอัคคีภัย

1. การสำรวจในการออกแบบ (Survey Site)

สำรวจศึกษาข้อมูล และองค์ประกอบต่างๆของพื้นที่ เพิ่อใช้ในการออกแบบระบบอัคคีภัยมาทำการประเมินราคา และประเมินความเสี่ยงต่างๆ เบื้องต้นในติดตั้งระบบอัคคีภัย

4. การติดตั้งระบบอัคคีภัย (Installing)

การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ระบบอัคคีภัย ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง  และควบคุม ดูแลในการติดตั้งอย่างมืออาชีพ  มีการทดสอบระบบอัคคีภัยอย่างถูกต้อง เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการฝึกอบรม แนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา และตรวจเช็คระบบอัคคึภัย ให้ด้วย

2. ให้คำปรักษาในการออกแบบ (Consulting)

เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบอัคคีภัย ตามมาตรฐานสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ จนถึงประมาณการวางแผนเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่าย

5. การบริการและบำรุงรักษาหลังการขาย (Service & Maintenance)

บริการเช็คและตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการทำงานของระบบอัคคีภัย ด้วยเครื่องมือที่มาตรฐานและทีมวิศวกรที่ชำนาญโดยเฉพาะ พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ลูกค้าทุกขั้นตอน

3. การออกแบบ (Design)

โดยออกแบบระบบอัคคีภัย ตามความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสมของสภาพพื้นทีของชนิดระบบอัคคีภัยที่ใช้ โดยอ้างอิงตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล   และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. สำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Customer satisfaction survey)

เมื่องานออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิง หรืองานที่ทีมงานเข้าไปบริการบำรุงรักษาแล้วเสร็จ ทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายบริการจะทำการสำรวจความพึงพอใจทุกครั้งที่เข้าบริการลูกค้า เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ประเมินผลงานต่อไป

บริษัทฯ รับออกแบบ และติดตั้งระบบอัคคีภัย ดังต่อไปนี้