เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2542 ดําเนินธุรกิจนําเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงป้องกันเพลิงไหม้ บริษัทฯ ให้บริการออกแบบติดตั้ง บํารุงรักษาระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานสากลด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชํานาญที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการ ทําธุรกิจในระบบดับ เพลิง มาเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี

บริษัทฯตระหนักถึงความสําคัญของระบบดับเพลิงที่ได้ มาตรฐานจะต้องให้ความสําคัญกับความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารและยังคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจของลูกค้า อย่างต่อเนื่องดังนั้นการจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ดัง กล่าว บริษัทต้อง ออกแบบระบบดับเพลิงโดยอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้านมา ประกอบการพิจารณาร่วมกัน เช่นเชื้อเพลิงประเภทของอาคารพื้นที่ ใช้สอยของอาคารและปัจจัยที่มีผลรอบข้างเป็นต้นเมื่อตรวจสอบ ประเมินข้อมูล แล้วทางบริษัทฯจะทําการออกแบบพร้อมติดตั้งและทําการทดสอบระบบดับเพลิงดังกล่าวตามมาตรฐานสากลรวมถึง ข้อกําหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าทําให้แน่ใจได้ว่าระบบดับเพลิง ดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ ปกป้องและคุ้มครองให้กิจการของลูกค้าดํารงอยู่และสามารถดําเนิน ธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องทําให้แน่ใจได้ว่าระบบดับ เพลิงดังกล่าวจะช่วยลดความเสียหายและการสญูเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างมาก

แต่กระนั้นก็ตามระบบดับเพลิงดังกล่าวถึงแม้จะได้รับการติดตั้งจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี หากขาดมาตรฐานการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอตามระยะเวลา การบํารุงรักษาระบบดังกล่าวก็ไม่อาจทํางานได้ตามปกติก็เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้เช่นกัน

ด้วยเหตุดีงกล่าวข้างต้น บริษัทจึงยึดถือคํามั่นสัญญาในการดําเนินธุรกิจ

“เราจะรักษาธุรกิจของลูกค้าให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงและ ความสูญเสียจากอัคคีภัย ด้วยระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน สากล ทั้ง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง รวมทั้ง การติดตั้ง และการบำรุงรักษาที่ได้มาตรฐานสากลจากบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ที่ได้รับการสั่งสมเป็นประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานาน”

About Our Company

Our company was found by the business of the fire extinguished system. We provide the services of designing, installing, maintaining system with our fire protection professionals who have the experience over 30 years and the fire protection certification of world standard.

Our company realizes the high important of the standard fire extinguished system which must be safe the lives and properties in the building and the business as well. So our service is the designing fire extinguished system with considering the relevant information for instances, usage type of fuel in the building, environment around the building, etc, when we collect the complete information then we proceed to design and install the standard fire extinguished system by getting agreement with customers. Our agreement is to make sure the safety of properties of customers from blaze and the business still can be continued.

However the fire extinguished system is installed by the expertise well, the system may not work in emergency case if the system is lacked of the standard maintenance regularly.

We invest the priority of services of the standard fire extinguished system because your lives and properties are very important. We believe

“The successful extinguished fire is not at all but we have to prioritise to safe the lives and properties as well.”

So any products which we provide to design and install, must be guarantee by fire protection world standard. Our team are the expertise who pass the standard training and the fire certification and can give the support and maintenance regularly follow the international standard.