ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems)

ระบบนี้มีไว้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น Smoke Detector, Heat Detector, Manual Pull Station ( Manual Call Point ) ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เราสามารถรับรู้แก้ไขไม่ให้เกิดไฟไหม้ ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System Component)

ส่วนประกอบที่สำคัญมี 5 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งจะทำงานเชื่อมโยงกัน

1. ชุดจ่ายไฟ (Power Supply)

เป็นอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟมาเป็นกำลังไฟฟ้ากระแสตรงนำไปจ่ายให้กับระบบทำงาน และจะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบทำงานได้ในขณะที่ไฟดับ

2. แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)

ใช้ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆในระบบทั้งหมด จะประกอบด้วย   วงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ, วงจรทดสอบการทำงาน, วงจรป้องกันระบบ, วงจรสัญญาณแจ้งการทำงานในสภาวะปกติ และภาวะขัดข้อง  เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจับขาด,   แบตเตอรี่ต่ำ  หรือไฟจ่ายตู้แผงควบคุมโดนตัดขาด เป็นต้น ตู้ควบคุม (FCP) จะมีสัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่างๆบนหน้าตู้ เช่น

  • Fire Lamp : จะติดเมื่อเกิดเพลิงไหม้
  • Main Sound Buzzer : จะมีเสียงดังขณะแจ้งเหตุ

3. อุปกรณ์เริ่มสัญญาณ (Initiating Devices)

เป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดของสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station) ได้แก่ สถานีแจ้งสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบใช้มือกด (Manual Push Station)
  • อุปกรณ์เริ่มสัญญาณโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์อัตโนมัติที่มีปฎิกิริยาไวต่อสภาวะตามระยะต่างๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับควัน(Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน(Heat Detector) อุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ(Flame Detector) อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส
    (Gas Detector)

4. อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียงและแสง (Audible & Visual Signalling Alarm Devices)

หลังจากอุปกรณ์เริ่มสัญญาณทำงานโดยส่งสัญญาณมายังตู้ควบคุม(FCP) แล้ว FCPจึงส่งสัญญาณออกมาโดยผ่านอุปกรณ์ ได้แก่ กระดิ่ง, ไซเรน, ไฟสัญญาณ เป็นต้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัย, ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น

5. อุปกรณ์ประกอบ (Auxiliary Devices)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานเชื่อมโยงกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกัน และดับเพลิงโดยจะถ่ายทอดสัญญาณระหว่างระบบเตือนอัคคีภัยกับระบบอื่น เช่น

  • ส่งสัญญาณกระตุ้นการทำงานของระบบบังคับลิฟท์ลงชั้นล่าง, การปิดพัดลมในระบบปรับอากาศ, เปิดพัดลมในระบบระบายอากาศ,  เปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมควันไฟ,  การควบคุมเปิดประตูทางออก,
    เปิดประตูหนีไฟ, ปิดประตูกันควันไฟ, ควบคุมระบบกระจายเสียง และการประกาศแจ้งข่าว, เปิดระบบดับเพลิง เป็นต้นรับสัญญาณของระบบอื่นมากระตุ้นการทำงานของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย   เช่น ระบบพ่นนํ้าปั๊มดับเพลิง ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) มี 2 แบบ ดังนี้

Fire Alarm System Wiring Diagram

Fire Alarm System Wiring Diagram

ผลิตภัณฑ์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่บริษัทอินทีเกรท ซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดจำหน่ายมีดังนี้

ผลิตภัณฑ์ระบบแจ้งเพลิงไหม้ของบริษัท NOTIFIER เป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการรองรับมาตรฐานสากล เช่น UL Listed, FM Approves และได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001