ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพควบคุมและวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2550 เป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประเภทและขนาดควบคุมดังต่อไปนี้

ก. งานให้คำปรึกษาและพิจารณาตรวจสอบ ตามข้อ ข. ถึง จ. ทุกประเภทและทุกขนาด

ข. งานวางโครงการ ที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทต่อระบบขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ค. งานออกแบบและคำนวณ ที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ง. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต ที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

จ. งานอํานวยการใช้ ที่มีพื้นที่ป้องกันอัคคีภัยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

หมายเหตุ: รายละเอียด รูปภาพและข้อมูลตามที่ปรากฏในหัวข้อ นี้เป็นการคัดลอกและดัดแปลงให้สั้นและเข้าใจง่าย ผู้สัมภาษณ์และผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องศึกษาและใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณา ความถูกต้องและความเหมาะสม จะใช้เป็นเหตุผลหลีกเลี่ยงไม่รับผิดชอบไม่ได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: คู่มือระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย