อัคคีภัยที่เกิดขึ้น ในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในบางครั้งยังส่งผล กระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรอบอีกด้วย กรมโรงงาน อุตสาหกรรมจึงได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งในรายละเอียดได้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านอัคคีภัย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิง แบบมือถือ ระบบน้ําดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ ต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ด้วย

กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้กับโรงงานท่ีได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานแล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีความรู้ ความ เข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้จัดทําสื่อการสอนซึ่งประกอบไปด้วย คู่มือและสื่อ การเรียนรู้แบบ Multimedia (VDO) รวมถึงการจัดฝึกอบรม ให้กับบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวให้มีความรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการกํากับดูแล การประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสาร: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๒