ภาพที่ 1 “Manage fire” Branch of Fire Safety concept Tree ที่มา (NFPA 550) [1]

ในปัจจุบันมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยในประเทศไทย จะมีแนวคิดการออกแบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association หรือ NFPA และต้องออกแบบได้ตามมาตรฐานของ “กรมโยธาธิการและผังเมือง” , “กระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นต้น โดย NFPA 550 นำเสนอแนวคิดการการบริหารจัดการในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยในสถานประกอบการ [2] จะต้องทำกิจกรรม 3 ส่วนร่วมกันคือ การควบคุมกระบวนการเผาไหม้ การระงับอัคคีภัย และการควบคุมไฟโดยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม โดย

การควบคุมกระบวนการเผาไหม้จะต้องมีการควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการเผาไหม้ เช่น ควบคุมลดปริมาณสารเชื้อเพลิงในห้องจัดเก็บ , การกระจายจัดแยกเชื้อเพลิงออกจากกัน เป็นต้น

การระงับอัคคีภัยจะต้องมี 2 ระบบทำงานร่วมกันคือ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ รายละเอียดมีดังนี้

2.1 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภท Clean Agent เช่น Novec1230, FM-200, Naf S125

2.2 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภท Inert gas เช่น CO2 , Nitrogen (IG-100) ,Argon (IG-55)

2.3 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ มี 2 ระบบ คือ Hard Wire System และ Addressable System (หรือ Multiplex System)

2.4 ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ความไวสูง (Aspirating Fire Detector) เช่น Cirrus Pro

การควบคุมไฟมี 2 ส่วนคือ การออกแบบโครงสร้างจะต้องใช้วัสดุทนไฟ การใช้ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของไฟ รายละเอียดมีดังนี้

3.1 ระบบดับเพลิงแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง มี 4 ระบบ คือ ระบบท่อเปียก ระบบท่อแห้ง ระบบหน่วงน้ำ ระบบเปิด

3.2 ระบบควบคุมควันไฟไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนพื้นที่ปลอดภัย คือ ม่านกั้นควันไฟ (Fire & Smoke Curtain)

การบริหารจัดการในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยที่ดีได้มาตรฐาน จึงมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของในสถานการ นอกจากการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วธุรกิจสถานประกอบการสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้

อ้างอิง

[1] National Fire Protection Association. 2002. NFPA 550 Guide to the Fire Safety Concepts Tree2002 edition.

[2] เกชา ธีระโกเมน. 2545. ปัญหาในการจัดระบบการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร, น. 1-53. ใน เกชา ธีระโกเมน และ โสภณ เหล่าสุวรรณ, บรรณาธิการ. ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบป้องกันอัคคีภัย. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์,กรุงเทพมหานคร