ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามราชกิจจานุเบกษา ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ในเนื้อหานี้นำเสนอ หมวด ๒, ๓, ๔, ๕, ,๖, ๘

ยกตัวอย่าง อ้างถึงหมวด ๒​ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หมายความว่า เครื่องตรวจจับควันหรือความร้อนหรือเปลวไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึงเพื่อให้สัญญาณเตือนภัย

โดย ณ ที่นี้ อ้างข้อ ๔ และ ๕ ในหมวดที่ ๒

ข้อ ๔ อาคารโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้คลอบคลุมทั่วทั้งอาคารตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีคนงานปฏิบัติงานประจำและมีการติดตั้งหรือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ

อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นชนิดที่ใช้สัญญาณโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างและที่ใช้กับเครื่องจักรหรือมีระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

ข้อ ๕ การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม: ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย อาจารย์ เมธินพัฐ บวรธรรมรัตน์